.
.

Acordare a Cetăţeniei Române


Actele şi taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române

Art. 8 din Legea nr. 21/1991


Minimize


Actele şi taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române

ACTE NECESARE:

1. PAŞAPORT în copie legalizată şi cu traducere legalizată;

2. PERMIS de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată;

3. HOTĂRÂREA prin care s-a stabilit domiciliul în România în original sau copie legalizată eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;

4. ADEVERINŢĂ din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei – eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;

5. DECLARAŢIE personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

6. CERTIFICAT de NAŞTERE supralegalizat la ambasadă sau cu apostilă şi traducere în limba română, legalizată;

7. ADEVERINŢĂ DE LA AMBASADĂ CU DATELE DE STARE CIVILĂ:

- numele de familie

- prenumele

- data naşterii

- locul naşterii

- nume familie tată

- prenume tată

- nume familie mamă

- prenume mamă

8. CERTIFICAT de CĂSĂTORIE în copie legalizată sau certificat de căsătorie APOSTILAT / SUPRALEGALIZAT cu traducere legalizată;

9. DOVADA cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;

10. CERTIFICATE de NAŞTERE ale minorilor în copii legalizate şi supralegalizate/apostilate cu traducere legalizată;

11. ACORDUL părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar; dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesar originalul apostilat/supralegalizat şi traducere legalizată;

12. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar şi în prezenţa unui părinte;

13. CAZIER JUDICIAR din România;

14. CAZIER JUDICIAR din străinătate în original, apostilat / supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată la notar;

15. DOVADA locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:

A. prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

B. prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

C. prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

D. prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

16. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz):

A. venituri din activităţi comerciale

a) actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;

b) CUI în fotocopie.

c) bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară.

d) HOTĂRÂREA AGA de repartizare a dividendelor sau respectiv procesul verbal al asociatului unic;

e) DOVADA încasării dividendelor cuvenite;

f) DOVADA achitării impozitului pe dividendele încasate;

g) CERTIFICAT constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea comercială.

h) CERTIFICAT de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.

B. CONTRACT individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncă în copie legalizată precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar NET.

C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

a) declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

b) certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.

c. adeverinţă ANAF – venit realizat pe anul precedent.

d. adeverinţă ANAF – venit estimat pentru anul în curs.

D. TALON de pensie sau alte dovezi;

TAXE

1. TAXA CONSULARĂ – 187,5 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

2. TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă ;

IMPORTANT

Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.

Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !

■Toate actele se depun într-un dosar cu şină.

■TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII.

CEREREA SE DEPUNE PERSONAL !

■Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.

■În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască :

- Limba română (scris şi citit);

- Constituţia României şi Imnul naţional;

- Noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (istoria şi geografia României, artă şi literatură română).

Contact

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030071 (accesul publicului este permis prin strada Blănari, vis-a-vis de biserica Sf. Nicolae Șelari).

Program de lucru cu publicul:

·       PETENŢI ŞI MANDATARI: în zilele de LUNI ŞI MIERCURI între orele 9.00-16.00

·       AVOCAŢI: în zilele de MARŢI ŞI JOI între orele 09.00-16.00

Reprezentarea prin mandatar cu procură specială şi autentică în vederea depunerii cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română va fi permisă numai în cazul în care mandantul se află într-o situaţie medicală cu caracter permanent care determină imposibilitatea deplasării la sediul instituţiei, fapt dovedit cu acte medicale care vor însoţi procura. Mandatarul este soţul /soţia sau rudă până la gradul 4 inclusiv cu mandantul.

Programul de lucru cu publicul pentru depunere şi înregistrare dosare, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 9 – 17.

Programul de audienţe al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se desfăşoară în fiecare zi de miercuri între orele 13 şi 15 pentru probleme deosebite. Programarea la audienţă se va face în baza unei cereri prealabile care va cuprinde şi un număr de telefon de contact la care un funcţionar al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie va comunica solicitantului ziua şi ora audienţei în cazul în care aceasta a fost aprobată.

Telefon Relaţii cu publicul: 021.201.93.55; Fax: 021.315.35.43

Email de contact: cetatenie@just.ro – ADRESĂ  LA CARE PUTEŢI SOLICITA DOAR INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC. INFORMAŢII LEGATE DE STADIUL DOSARULUI POT FI  FURNIZATE NUMAI PRIN SCRISOARE RECOMANDATĂ CU CONFIRMARE DE PRIMIRE SAU PERSONAL.

Adresele şi datele de contact ale centrelor teritoriale sunt următoarele:

- IAŞI – judeţul Iaşi, Iaşi, str. Anastasie Panu nr.60, parter; telefon: 0232 235 400 interior 201 sau 0735 020 849 (în sediul Prefecturii Iaşi)

- TIMIŞOARA – judeţul Timiş, Timişoara, str. Paris nr. 2A, etaj 1, camera 10; cod poştal: 300003; telefon: 0256 220 835 sau 0256 220 863 interior 127 sau 0735 020 852; (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Timişoara)

- GALAŢI – judeţul Galaţi, Galaţi, str. Portului nr. 20, parter; cod poştal: 800025; telefon:0735 020 850 (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi)

- SUCEAVA – judeţul Suceava, Suceava, strada Ştefan cel Mare nr. 36, parter, camera 12; cod poştal: 720026; telefon: 0230 524 344 sau 0735 020 848 (în sediul Prefecturii Suceava)

- CLUJ-NAPOCA – judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 2S; cod postal 400192, telefon: (in sediul Inspectoratului Judetean Cluj).

Program de lucru cu publicul: luni – vineri, între orele 09:00 – 17:00, numai pentru depunerea dosarelor de redobândire formulate de cetăţenii care şi-au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasă fără voia lor.

La birourile teritoriale cererile de redobândire a cetăţeniei române se depun personal. Capacitatea organizatorică a birourilor teritoriale din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la această dată permite înregistrarea în cadrul programului cu publicul a maximum 100 de cereri de redobândire a cetăţeniei române pe zi, la fiecare dintre cele 5 birouri teritoriale.

http://cetatenie.just.ro/Home/Legisla%C5%A3ie.aspx

http://cetatenie.just.ro/Home/Actenecesare/Art8L211991.aspx


Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.

*